Sunday, 11 December 2011

Fungsi Imbuhan "memper"

Imbuhan "memper" digunakan dengan perkataan daripada golongan kata adjektif untuk membawa maksud "menjadikan lebih lagi". Oleh itu 'memperkaya' maksudnya 'menjadikan lebih kaya',  'memperluas' maksudnya 'menjadikan lebih luas' dan seterusnya.
Perhatikan ayat-ayat ini:
  1.  Matlamat organisasi ini untuk memajukan dan memperkaya bahasa dan sastera.
Ayat ini bermaksud bahawa bahasa dan sastera itu memang kaya, tetapi matlamat organisasi itu ialah untuk menjadikannya lebih kaya lagi.

 2.  Dewan Budaya memperluas penggunaan istilah kebudayaan dan kesenian.
Dalam ayat ini memperluas penggunaan istilah membawa maksud bahawa Dewan Budaya ingin meluaskan penggunaan istilah lagi walaupun penggunaannya sudah luas.

Gerakan Cintailah Bahasa Kita adalah usaha untuk memperluas kesedaran.... (ayat ini sama maksudnya dengan ayat 2)

Sekiranya kita tidak mahu menggunakan imbuhan 'memper', kita boleh juga menggunakan imbuhan 'me' sahaja dengan diikuti oleh kata 'lagi' untuk menunjukkan makna yang sama.  Misalnya kita boleh mengatakan:
      Dia ingin memperbesarkan perniagaannya, ataupun - Dia ingin membesarkan perniagaannya lagi.

Perhatian: kata 'lagi' tidak boleh ditulis sebelum 'perniagaan' kerana kata membesarkan sebagai kata kerja transitif harus diikuti terus oleh penyambut ataupun objeknya iaitu perniagaan.  Kerana itulah dalam banyak hal, imbuhan 'memper' lebih mudah digunakan terutamanya apabila objek ayat panjang dan kata 'lagi' terpaksa ditulis sesudah objek.

(Dipetik dari "Tanya Jawab", Pelita Bahasa.)

No comments:

Post a Comment