Thursday, 17 November 2011

Kata Pinjaman Inggeris; beberapa prinsip ejaannya

1.  Huruf a dalam BI (Bahasa Inggeris) tetap a dalam BM (Bahasa Melayu):
     contoh:     album   tetap    album
                     plastic      "       plastik
                      radio        "       radio
                    stadium     "       stadium

2.  Bagi kata-kata yang telah lama terserap ke dalam BM,
       a             menjadi                e
      acre               "                    ekar
      agent              "                   ejen
      allowance        "                 elaun
      apple              "                  epal
      grade              "                   gred
      packet            "                   peket
      kecuali ball yang menjadi bola.

3.  ai dalam BI menjadi e dalam BM
    campaign         "            kempen
    mail                  "            mel
    mosaic             "            mozek
    portrait           "            potret
   kecuali kata trailer yang tetap dieja trailer.

4.  Huruf au dalam BI tetap au dalam BM
    audit                tetap              audit
    auditorium         "                  auditorium
    autonomy          "                  autonomi
    automatic           "                  automatik
   kecuali August yang menjadi Ogos.

5.  Huruf c (sebelum vokal a, u, o dan huruf konsonan) yang dilafazkan sebagai k, menjadi k
     classic                   menjadi              klasik
     coat                             "                    kot
    cocoa                           "                     koko
    coffee                           "                     kopi
    oscar                            "                    oskar
    cube                             "                    kiub

No comments:

Post a Comment